:) Smile_Default.gif
:( Smile_sad.gif
;) Smile_blinky.gif
:P Smile-tongue.gif
:ohmy: Smile_ohmy.gif
:B Smile_glasses.gif
:rolleyes: Smile_smile.gif
:amazed: Smile_amazed.gif
:teethhappy: Smile_teethhappy.gif
:D Smile_veryhappy.gif
:shy: shy.gif
:mellow: Smile_mellow.gif
:confused: Smile_confused.gif
:unsure: Smile_unsure.gif
:sceptic: Smile_sceptic.gif
:angry: Smile-angry.gif
:great: Smile_great.gif
:honoring: Smile_honoring.gif
:trollface: Smile_trollface-3.gif
:izmena: Smile-izmena.gif
:bajan: Smile-bajan2.gif
:facepalm: facepalmic.gif
:daddy: papka.gif
:asap: asap.gif
:deer: Smile_deer.gif
:crab: Smile_crab.gif
:zombi: zombi.gif
:teacher: teacher.gif
:school: school.gif
:plumbs: loose.gif
:hiding: Smile-hiding.gif
:girl: Smile_girl.gif
:girl_sup: girl_support.gif
:girl_heart: girl_love.gif
:announce: announce.gif
:repair: repair.gif
:coin: Smile_coin.gif
:flower: smile_flower.gif
:popcorn: Smile_popcorn1.gif
:harp: Smile_harp.gif
:medal: Smile_medal.gif
:6_sense: 6_sense.gif
:bush: Smile_bush.gif
:justwait: Smile_justwait.gif
:arta: arta.gif
:child: Smile_child.gif
:playing: Smile-playing.gif
:chewing: cheewing.gif
:japan_cat: Smile_cat_japan.gif
:izmena_jap: Smile_izmena_jap.gif
:kamikadze_japan: Smile_kamikadze_japan.gif
:halloween: halloween.gif
:dracula: dracula.gif